Tutkimusprojektit

AMIRE
[Projektin sivut löytyvät tällä hetkellä vain englanniksi]
Comet
Projekti tutkii metadatan käyttöä mediateollisuuden sisällönhallinnassa. Sen keskeisin päämäärä on kehittää järjestelmä, joka tukee suodattavaa tiedonjakelua sekä henkilökohtaistettua sähköistä sanomalehteä.
CoProd
Projektin tavoitteena on kehittää sekä suunnittelu- ja tuotantotiedon yhteistoiminnallista hallintaa että kokeilullisia tietoteknisiä yhteistoimintaratkaisuja valimoalalle. Yhteistyön avulla ja tietoteknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tuotantotilanteiden laajempi näkyvyys arvoketjun eri osapuolille. Tällä tavoitellaan resurssien kohdentamista kokonaisprosessin näkökulmasta lisäarvoa tuottaviin toimiin. .
ConSerWe
Configurable Services on the Web
[Projektin sivut löytyvät tällä hetkellä vain englanniksi]
eGovernment-tutkimusprojekti
Tutkimus ympäristölupapäätösprosessin toteuttamisesta käyttäen Web-teknologioita
ICT in Built Environment
Hankkeessa käynnistetään kiinteistö- ja rakennusklusterin tutkimusyksikkö. Sen tavoitteena on toimialan arvoketjujen tehostaminen rakennetun ympäristön elinkaaressa käyttäen tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Haasteina ovat monitoimittajaympäristön hallinta siihen liittyvine uusine kansainvälisine liiketoimintamalleineen. Tutkimuksessa korostuvat ns. mallipohjaiset ratkaisut, joiden avulla monia toiminnan pullonkaulaongelmia voidaan lähestyä uusilla tavoilla.
LIMIT
Projektin tavoitteena on parantaa muutostenhallintaa verkostoituneessa tuotekehitys- ja suunnitteluyhteistyössä. Informaation kulkua tehostetaan soveltamalla Lean Product Development -periaatteita muutostenhallinnan ja tuotetiedonhallinnan prosesseihin ja työkaluihin.
Lucos Tools
Lucos Tools on laaja kokoelma työkaluja, joilla määritellään, kerätään, muokataan, tallennetaan, ylläpidetään ja julkaistaan mittaus- ja mittausjärjestelmätietoa. Lucos Tools kehitettiin Lucos-tutkimusprojektissa 1997-2000. Sen jälkeen niitä on käytetty ja kehitetty edelleen SEMS ja VeTO-projekteissa.
Metropol
Metropolialueen kysyntäohjautuva joukkoliikenne - Tutkimushankkeen lähtökohtana on selvittää, miten nykyistä joukkoliikennejärjestelmää voidaan täydentää uudenlaisella kysyntäohjautuvalla komponentilla. Tällä tarkoitetaan perinteiseen kiinteitä reittejä ja aikatauluja noudattavaan joukkoliikenteeseen sovitettua ja sitä täydentävää uudenlaista joukkoliikennepalvelua, jonka toiminta perustuu korostetusti matkustajien valitsemiin kuljetusta koskeviin kriteereihin.
Mobix
Mobiilit käyttökontekstit –tavoitetutkimusprojekti on 2 vuotinen projekti, jonka tavoitteena on kehittää kuvaustapa mobiilien käyttökontekstien (käyttäjä tehtävineen ja tavoitteineen, käyttötilanne, käyttöympäristö, välineet) konkretisoimiseksi. Kuvaustapa tarjoaa tulevaisuudessa palveluiden kehittäjille perusmenetelmästön mobiilien käyttötilanteiden mallintamiseen. Niiden pohjalta voidaan lähteä rakentamaan konkreettisia palveluita. Käyttökontekstikuvaukset saatetaan sellaiseen muotoon, että ne sopivat teknispainotteisen tuotekehityksen osaksi.
mc2 [englanniksi]
Projekti (Mobile Content Communities)alkoi kesällä 2003 ja sen on tarkoitus jatkua loppuvuoteen 2005. Siinä tutkitaan yhteisöjä joiden jäsenet pelaavat tietokoneavusteisia pelejä ja laajasti ottaen tuottavat itse myös pelisisältöjä. SoberIT/IERG:n osuudessa pyritään erityisesti ymmärtämään pelaamiseen liittyvää mobiilia käyttökontekstia, pelikokemuksen sosiaalisia ulottuvuuksia, erilaisten yhteisöjen itseymmärrystä ja niiden jäsenten positiodynamiikkaa.
NETPRIVACY
Yksityisyyden suojan ja muiden yksilönperusoikeuksien edellyttämät tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset tietoyhteiskunnan kehittämislinjauksiin sisältyvissä mobiili- ja paikannuspalveluissa, interaktiivisessa digi-tv:ssä ja varmentamisessa.
Oskari
Ohjelmistoyrityskartoitus on vuosittainen suomalaisen ohjelmistotuoteteollisuuden tilaa selvittävä kartoitus, jonka tarkoituksena on: Lisäksi tutkimuksessa on vuosittain valittavia ajankohtaisia teema-alueita kuten kansainvälistyminen tai tuotekehitysprosessit.
OVA (Oppimisen verkkopohjainen aktivointi ja itsearviointi)
Hankkeen tavoitteena on luoda verkkopohjainen järjestelmä, joka tukee luento-opetusta siten, että opiskelijat tutustuvat luennon aihepiiriin etukäteen ja pystyvät arvioimaan oppimistaan jo kurssin aikana.
REALISE
The REALISE research project aims to provide new understanding about workplace, and workplace services from a multidisciplinary point of view. The goal is to identify and analyze different actors in workplace environment, their roles and knowledge needs and describe ICT solutions and implement them in the form of prototypes to support the overall activities at the workplace. The project also includes a focused study on the workplace industry, its current practises and formative drivers.
 
REFlex
The research goal of the project is to investigate how companies can flexibly and cost-effectively develop whole products that provide value for both customers and users.
SHAPE
SHAPE-projekti keskittyy ohjelmistotuotteen elinkaaren aikaiseen jatkuvaan laadunvarmistukselle, huomioiden tekniset ja liiketoiminnalliset näkökohdat.
Projektissa kehitetään yhdessä yrityspartnerien kanssa rinnakkain seuraavia osa-alueita:
1) laadunvarmistus ohjelmistotuotekehityksessä
2) tuotejulkaisujen suunnittelu ja tuote- ja hankesalkun hallinta,
3) ohjelmointikäytännöt,
4) asteittainen teknologiasiirtymä, sekä
5) ohjelmistoprosessin parantaminen ja jalkauttaminen.
TechMedia
Projekti (TechMedia)alkoi kesällä 2003 ja sen on tarkoitus jatkua kesään 2006 saakka. Siinä tutkitaan ja kehitetään konsepteja teollisuusympäristöjen verkkopohjaisista tietämyksen hallinnan sovelluksista ja palveluista. Erityisesti projektissa keskitytään prosessiteollisuuden sovelluksiin ja palveluihin. Projektia rahoittavat Tekes ja hankkeeseen osallistuvat yritykset.
TOSI [englanniksi]
Tosi-projektin tarkoituksena on kehittää vahva teoreettinen pohja varioituvuudelle ohjelmistotuoteperheissä. Projektin tavoitteena on kehittää varioituvuuden ontologiaa, tähän ontologiaan perustuvia mallinnuskieliä, sekä kieliin perustuvia prototyyppityökaluja. Näiden tulosten avulla voidaan mallittaa tuoteperheen varioituvuus vaivattomasti ja oikeellisesti. Tämä mahdollistaa tehokkaan tuotevarienttien tuottamisen koko olemassaolevaa varioituvuutta hyväksikäyttäen.
VeTO [englanniksi]
VeTO-projektissa tutkitaan ja kehitetään verkostoituneen tuotekehityksen ohjattavuutta. Projektissa mallinnetaan globaalisti verkostoituneiden tuotekehitysprojektien toimintaa ja haasteita. Ongelmakenttää tarkastellaan kolmen tieteenalan näkökulmasta: insinööritiede, oikeustiede ja sosiaalipsykologia. Tavoitteena on kattaa verkostojen problematiikasta mahdollisimman laajan alueen: prosessit, sopimustenhallinnan ja ryhmädynamiikan.
WISE
Web-enabled Information Services for Engineering
[Projektin sivut löytyvät tällä hetkellä vain englanniksi]

Aiemmat projektit

Sarcous [englanniksi]

Projektissa tuotetaan käsitteitä, mallitusmenetelmiä ja työkaluprototyyppejä 1) ohjelmistotuoteperhekehitykseen, joka perustuu uudelleenkäytettäviin arkkitehtuureihin ja (mobiileihin) komponentteihin, sekä 2) dynaamiseen ohjelmistojen (uudelleen)konfigurointiin. Tavoitteena on tukea tehokasta verkkoelementtien, kuten langattomien päätelaitteiden, palvelimien ja keskusten tuottamista, kun erilaiset verkkoympäristöt ja käyttäjätarpeet kasvattavat ohjelmistojen varianttien määrän valtavaksi. Lisäksi tulokset mahdollistavat verkkoelementtien dynaamisen sopeutumisen ympäristöönsä. Projekti toteutetaan yhteistyössä kahden yrityksen kanssa käytännön tarpeiden selvittämisen ja tulosten validoinnin vuoksi
WeCoTin
WeCoTin (Web Configuration Technology) –projektissa tutkitaan verkkokaupan ja verkostotalouden vaikutuksia tuotekonfiguroinnin prosesseihin ja konfiguraattoreihin. Projektissa kehitetään menetelmiä mm. toimitusketjun osien yhteistoiminnan tukeen, toimitusajan hallintaan sekä konfigurointimallien ja verkkokäyttöliittymien ylläpitoon. Ideoita demonstroidaan edistyneellä konfiguraattoriprototyypillä.
Lucos
Projekti kehitti menetelmiä tuotekehityksen ohjattavuuden parantamiseksi.
NETPROSEC
Tietosuoja ja tietoturva telemaattisissa sovelluksissa ja tiedonsiirrossa
NetData
Verkostoituneen tuotekehitysprojektin läpimenoajan ennustettavuuden parantaminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla.
NetSetup
"Tuotekehitysprojektien perustaminen ja hallinta yritysverkostossa: prosessit tuotemuutoksiin ja tuotetiedonhallintaan, IT integraatio ja tietovirrat"
PROAKT
Tietotekniikka on muuttanut huoltotyötä sekä huollon työvälineiden että huollettavien laitteiden osalta. Tässä hankkeessa tutkitaan huoltotyön nykytilannetta, käytössä olevia työvälineitä, proaktiivisen tietotekniikan tuomia uusia mahdollisuuksia sekä huoltomiesten asennetta uusiin tekniikoihin.
ProDoku
ProDoku kuuluu ProMuovi teknologiaohjelmaan, joka tähtää ruiskuvalua kehittävän, tuottavan ja hyödyntävän teollisuuden kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseen. ProDokun tutkimusongelma on: Kuinka lyhentää läpimenoaikaa ja parantaa toiminnan laatua muoviyritysverkostossa dokumentinja tuotetiedonhallinnan keinoin?
Qure
Qure (Quality through Requirements) on TEKESin ja kuuden yhteistyöyrityksen rahoittama tutkimusprojekti. Projektin tutkimusongelma on, kuinka organisaatiot voivat kehittää kustannustehokkaasti tuotteita, jotka paremmin täyttävät käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä vaatimusten määrittelyyn ja hallintaan sekä testata näitä menetelmiä yhteistyöyritysten kanssa

CORE

(Competitive Advantage through Stakeholder-Driven Requirements Engineering). Projektin tavoitteena on kehittää systemaattisia käytäntöjä, joiden avulla suomalaiset organisaatiot voivat kustannustehokkaasti ottaa sidosryhmiä mukaan tuotekehitykseen niin, että tuotteet täyttävät asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektissa kehitetään ja sovelletaan prosesseja, käytäntöjä ja työkaluja sekä tuetaan niiden käyttöönottoa yhteistyöyrityksissä.
 
Tuotekonfiguraatiotutkimus
Projekti tutki 10 suomalaisen konfiguroitavia tuotteita valmistavan yrityksen tarpeista ja käytännöistä.
Dokumentinhallinta
SoberIT:n Tuotetiedonhallintaryhmä (PDMG) on tutkinut dokumentinhallintaa useita vuosia yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa.
Tuotetiedonhallinta
Projekti tutkii yhteistyössä teollisuuskumppaneiden kanssa tuotetiedonhallintaa ja erityisesti geneerisiä tuoterakenteita.
SEMS
SEMS-tutkimusprojekti kehittää ohjelmistotuotannon ohjausjärjestelmää PK-ohjelmistoyrityksille. Projektissa on tarkoitus luoda ohjelmistoprosessimallit eri liiketoimintamalleille, sekä prosessimalleihin liittyvät toimintaohjeet ja mittarit. Projektissa luodaan myös ohjelmistotuotannon laadun arviointimalli, jolla riskirahoittajat voivat arvioida yritysten kykyä tehdä ohjelmistotuotteita laadukkaasti.
Svamp [englanniksi]
Svamp-projektissa tutkitaan ohjelmistojen varioituvuutta yleisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä toiminnallisen että laadullisen (ei-toiminnallisen) varioituvuuden näkökulmista. Projektissa tutkitaan olemassaolevia ontologioita sekä kehitetään tarvittaessa uusia. Lisäksi erityisesti keskitytään toiminnallisen ja laadullisen varioituvuuden keskinäiseen suhteeseen. Projektissa on myös tarkoitus kehittää kieliä ja prototyyppityökalutukea varioituvuudelle.