Tik-76.115 Edistymisraportti

Ryhmä: Hayabusa, Aihe: Monrovia, Vastuu: Juha T. Vainio

Vaihe: T3

Viimeksi päivitetty 2001-02-12 - Juha T. Vainio


Sisällysluettelo

1. Projektin tila
2. Suoritetut tehtävät
3. Käytetyt menetelmät
4. Ongelmat


1. Projektin tila

T3-vaiheen alussa määritetyt päätavoitteet olivat:

Huolimatta erittäin tiukoista tavoitteista T3-vaiheelle, ei vaiheen aikana tullut tarvetta muokata näitä. Kaikki tavoitteet saavutettiin hyvin, jotkut jopa erinomaisesti.

Edellisen vaiheen ongelmat testaussuunnitelmassa on nyt korjattu. Suurimpana ongelmana edellisessä versiossa olivat käytetyt termit, jotka poikkesivat yleisesti käytössä olevasta terminologiasta. Nyt on termit oikaistu, testaussuunnitelman rakennetta selkiytetty ja testausprosessiin osallistuvien rooleja määritelty tarkemmin. Testaussuunnitelma on myös käyty tarkasti asiakkaan kanssa läpi ja asiakkaan vaatimat muutokset toteutettu.

Lyhyt muutaman sivun mittainen loppukäyttäjän käyttöohje-esite saatiin myös valmiiksi. Vaatimuksena oli, ettei esite saanut olla pitkä, mutta sillä pitää päästä alkuun Monrovia-pelin kanssa. Toisaalta pelin vaatimuksena oli, että peliin pääsee sisään ilman käyttöohjettakin, joten ainoastaan esitetyyppiselle käyttöohjeelle oli tarvetta.

Ylläpitäjän käyttöohjeen alustava versio saatiin myös valmiiksi. Tämä jäi enemmänkin rungon muotoon, koska vielä ei ole selkeää kuvaa palvelimen ja pelin ylläpidosta. Seuraavassa vaiheessa asiat selkeytyvät ja myös ylläpitäjän käyttöohjeeseen saadaan lihaa luiden päälle.

Suurin ja riskialttein tavoite T3-vaiheelle oli saada toimiva ensisijaiset tavoitteet täyttävä versio systeemistä valmiiksi. Tuntiarviot ylittyivät usealla ryhmän jäsenellä, mutta tavoite saatiin täytettyä ja ylitettyäkin reilusti. Palvelin, peli, protokolla ja asiakasohjelmisto toimivat ja kykenevät yhteistyöhön. Monen käyttäjän interaktiivinen vuoropohjainen seikkailupeli voisi jo nyt olla valmis, mutta kehitys jatkuu toissijaisten vaatimusten pohjalta seuraavissa vaiheissa. T3-vaiheen katselmuksessa esitetään demo tämän nykyisen vaiheen toiminnasta.

Kuten kuuluu käyttämämme USDP-menetelmän iteratiiviseen ja interaktiiviseen luonteeseen, on koko järjestelmä testattu testaussuunnitelman mukaisesti. Testauksesta on kirjoitettu testausraportti, josta ilmenevät test caset ja niiden suoritus, sanallinen kuvaus ja tuliko testi läpäistyä vai ei.

Muita dokumentteja on ajantasaistettu nykyiselle tasolle. Toiminnallisessa määrittelyssä oli enää pientä viilausta, mutta esimerkiksi tekniseen määrittelyyn on lisätty paljon informaatiota palvelimen, protokollan ja asiakasohjelmiston rakenteesta. Osana teknistä määrittelyä ovat Javadoc-dokumentit, jotka on linkitetty mukaan asiaankuuluvien luokkien kohdalta. Projektisuunnitelmaa on päivitetty edellisen vaiheen resurssien käytön, tulevan vaiheen sisällön ja jäseninformaation osalta.

1.1 Suunnitelmien ja toteuman vertailu

Osa suunnitelluista tehtävistä ja niille suunnitelluista resursseista meni yhteen toteuman kanssa. Tässä läpikäydään sellaiset tehtävät, joissa suunnittelu ja toteuma poikkesivat hieman enemmän. Ensimmäisessä taulukossa on esillä eri tehtäville suunnitellut ja toteutuneet tuntimäärät, toisessa taulukossa ryhmän jäsenille suunnitellut ja heidän tekemänsä tuntimäärät.

Johtuen palautusajankohdasta, kaikkia T3-vaiheen asioita ei vielä ole tehty. Taulukoihin on arvioitu, että jokainen ryhmän jäsen osallistuu tiistaina 2001-02-13 pidettävään viikkopalaveriin sekä perjantaina 2001-02-16 pidettävään katselmukseen. Lisäksi katselmuksen avainhenkilöille on laskettu katselmukseen valmistautumiseen aikaa.

TehtäväToteumaSuunniteltu Syy poikkeamaan
OP: Java512 Java-taitoja tuli elvytettyä jo edellisessä vaiheessa
OP: XML52 XML oli luultua tuntemattomampaa
Asiakaspalaverit620 Asiakaspalavereihin osallistuvien henkilöiden määrää karsittiin
Toiminnallisen määrittelyn päivitys48 Toiminnallinen määrittely oli valmiiksi hyvin ajan tasalla
Teknisen määrittelyn päivitys2712 Tekniseen määrittelyyn tuli paljon tarkennuksia koodin pohjalta
Palm-alustan koodaus127 Alusta koodattiin hyvin ja perusteellisesti
Pelin käyttöliittymän koodaus93 Käyttöliittymään tuli yllättävän paljon muutoksia
Alustan koodaus palvelimelle379 Alustasta tehtiin parempi ja hienompi. Lisäksi käytettiin aikaa alustan riippumattomuuden saavuttamiseksi
Protokollan pelinaikaisen toiminnan koodaus147 Protokollasta tuli monimutkaisempi kuin osattiin odottaa
Protokollan lopullinen integrointi palvelimeen ja Palmiin 2315 Hieman odottamattomia, mutta hyvin selvitettyjä ongelmia
Testaussuunnitelman yleinen viimeistely 12,53 Testisuunnitelmassa oli vielä paljon viimeisteltävää
Alustaspesifisten asioiden testaus suunnitelmaan 06 Alustan testaus on hoidettu muiden testien yhteydessä
Burana-raporttien teko 18 Burana-raporttien teko on hyvin nopeaa toimintaa, jolloin yksittäisten raporttien teko jää helposti merkitsemättä
WWW-sivujen päivitys 145 WWW-sivujen ulkonäköä on muokattu hienommaksi

Seuraavassa taulukossa on ryhmän jäsenten tunnit PS-, T1-, T2- ja T3-vaiheissa, muodossa "toteuma / suunniteltu".

Ryhmän jäsenPS-vaiheT1-vaiheT2-vaihe T3-vaihe Kommentti
Juha T. Vainio54 / 6038 / 3231 / 31 37 / 30 Pientä ylimääräistä työtä ilmeni
Oskari Mertalo13,5 / 4015 / 3716 / 38 37 / 40 Oskari on ryhdistäytynyt ja hoitanut hommansa hyvin
Anssi Kanninen16,5 / 2020 / 4069 / 40 67 / 41 Anssi on jatkanut lujaa puurtamista paremman Monrovian puolesta ja työn jälki näkyy pelin erinomaisuutena
Christian Jalio30 / 2041 / 4021 / 36 60 / 38 Edellisen vaiheen lepäily on otettu kiinni ja Jalio jakaa "ryhmän työmyyrä" -tittelin T3-vaiheessa Anssin kanssa
Joni Pajarinen18 / 2035 / 4120 / 37 32 / 40 Edelleen hyvin mukana kuvioissa
Ilpo Nyyssönen16,5 / 2026 / 4025 / 37 50 / 42 Mainiota ja laadukasta toimintaa. Java-guruilun jälki näkyy
Jarmo Mäki20 / 2016 / 4035 / 41 51,5 / 41 Erinomaista työtä sekä määrältään että laadultaan

1.2 Asiakasyhteistyö

Yhteistyö asiakkaan kanssa on jatkunut edelleen erinomaisesti. Vaiheen T3-aikana on suunnitelmien mukaan pidetty kaksi asiakaspalaveria, ensimmäinen vaiheen alussa ja toinen loppupuolella.

Ensimmäisessä asiakaspalaverissa kävimme läpi T2-vaiheen tuloksia ja katselmustilaisuudessa esiintyneitä asioita. Pohdimme yleisellä tasolla sitä, mikä meni pieleen, kun emme saaneet täysiä pisteitä T2-vaiheen arvostelussa. Lisäksi laadimme yleistä strategiaa T3-vaiheelle ja kävimme läpi yleiset tavoitteet ja yksityiskohdat.

Toisessa asiakaspalaverissa selvitimme asiakkalle siihen mennessä aikaansaadut työt ja esittelimme alustavat versiot vaiheen aikana päivitetyistä ja tehdyistä dokumenteista. Erityisen hyvää palautetta saimme teknisestä määritelmästä ja testaussuunnitelmasta. Palaute on otettu huomioon lopullisia T3-vaiheen dokumentteja tehtäessä.

2. Suoritetut tehtävät

Ryhmä on saanut aikaan kaikki T3-vaiheessa kurssin ja asiakkaan puolelta vaaditut asiat:

3. Käytetyt menetelmät

T3-vaiheen aikana jatkettiin UML:n käyttöä luokkakaavioiden tekemisessä tekniseen määrittelyyn. UML-kaavioiden tekemiseen käytettiin kurssin puolelta tuettua Rational Rose -ohjelmistoa.

Projekti etenee edelleen USDP:n periaatteita käyttäen, joten edellisten vaiheiden dokumentteja on iteroitu ja inkrementoitu edelleen. Ohjelmistossa on tehty ensimmäinen suurempi inkrementti, joka on käynyt läpi USDP-prosessin vaiheet suunnittelusta koodauksen kautta testaukseen.

4. Ongelmat

Edellisessä vaiheessa päätään nostaneet ongelmat työmotivaatiossa ja yhteistyöhaluttomuudessa ovat loistaneet poissaolollaan. Kuten epäiltiin, ongelmat epäilemättä johtuivat projektin alkuvaiheen suunnittelupainoisuudesta, ja hävisivät kun pääsimme kiinni toteuttamiseen. Tätä puoltaa myös usean ryhmän jäsenen kohdalla ylittyneet tuntimäärät, jotka puhuvat selvää kieltään työmotivaatiosta.

Ongelmia sen sijaan on edelleen aiheuttanut aikataulutus. Jokainen ryhmän jäsen tekee opiskelun lisäksi myös töitä joko pää- tai sivutoimisesti. Seitsemän hengen ryhmän kasassa pitäminen on tuottanut ongelmia jo viikkopalaverin ajankohdan sopimisessa. Mitään ylitsepääsemätöntä ei kuitenkaan ole ilmennyt, olemme selviytyneet kaikesta edelleen tiukalla aikataulutuksella ja asioiden priorisoinnilla.