Käsitesanakirja

Tässä käsitesanakirjassa kuvataan termit ja lyhenteet jotka liittyvät MCS:ään ja yleisesti tähän projektiin (muutamia tietoliikennetekniikassa esiintyviä käsitteitä).

Käsitesanakirjan luominen on aloitettu esitutkimusvaiheessa ja termistöä sekä lyhenteitä täydennetään systeemisuunnittelun edetessä.

Jokaisesta termistä ja lyhenteestä on ensin mainittu muoto (lyhenne, suomenkielinen käännös tai suora englanninkielinen termi), jota käytetään muualla järjestelmän dokumentaatiossa, ja sen jälkeen suluissa täydellinen englanninkielinen vastine. Tämän jälkeen on lyhyt kuvaus termistä.

Hakemisto

MCS:ään liittyvät termit ja lyhenteet

Yleisiä


Käytettävät käännökset


attach			liittyä

convene (channel)	luoda (kanava)

detach			purkaa liityntä

disband (channel)	purkaa (kanava)

flow control		vuonohjaus

join (channel)		liittyä (kanavaan)

leave (channel)		jättää (kanava)

peer			vertais-


Aakkosellinen hakemisto

Additional Transport Connection

Application

Confirm

Connect MCSPDU

Control MCSPDU

Data MCSPDU

Domain MCSPDU

Domain merge

Domain merger

Enforced Throughput

Height of an MCS Provider

Indication

Initial Transport Connection

Invalid MCSPDU

MCS Assigned Channel

MCS Attachment

MCS Channel ID

MCS Channel Management Primitives

MCS Channel

MCS Connection

MCS Control-SAP

MCS Data Transfer Primitives

MCS Data Transfer Priority

MCS Domain Management Primitives

MCS Domain Parameters

MCS Domain Selector

MCS Domain

MCS Interface Data Unit

MCS Interface Management Primitives

MCS Node Controller

MCS Private Channel Manager

MCS Private Channel

MCS Protocol Data Unit

MCS Protocol

MCS Provider Information Base

MCS Provider

MCS Service Access Point

MCS Service Data Unit

MCS Single-Member Channel

MCS Static Channel

MCS Token Management Primitives

MCS User ID

MCS User-SAP

MCS User

Multipoint Communication Service

Protocol error

Request

Response

Subtree of an MCS Provider

Throughput Enforcement

Token grabbed

Token inhibited

Token not in use

Token

Top MCS Provider

Transport Connection

Transport Entity

User Application

Valid MCSPDU

Hakemiston alkuun


MCS:ään liittyvät termit ja lyhenteet

Peruskäsitteet

MCS ( Multipoint Communication Service)
Usean käyttäjän yhteyspalvelu, jonka määrittelevät ITU-T.122 (MCS-palvelu) ja T.125 ( MCS-protokolla).
Provider ( MCS Provider)
MCS-palvelun sovelluksille tarjoava MCS systeemin entiteetti, joka tuottaa palvelun käyttämällä kuljetusentiteetin ( transport entity) tarjoamia palveluja. Providerin tarjoamat ja sen käyttämät palvelut mallinnetaan primitiivien avulla. Provider kommunikoi vertais-providerien kanssa (peer MCS providers) toteuttaakseen multipoint-yhteydet.
Top provider ( Top MCS Provider)
Jokaisessa domainissa yhdestä yksittäisestä providerista tulee top provider, joka eksklusiivisesti hallitsee kaikki domainin kanavat, user id:t ja tokenit. Top provider on puun juuressa sijaitseva provider domain-kohtaisesti. Erityisesti Top providerilla ei ole ylöspäin suunnattuja MCS-Yhteyksiä ( MCS Connection).
Domain ( MCS Domain)
Providerien välisten MCS-Yhteyksien ( MCS Connection) muodostama puurakenne tai yksinkertaisimmassa tapauksessa osa yksittäistä provideria. Domain asettaa rajat datan siirrolle domainiin liittyneiden ( MCS Attachment) käyttäjien ( MCS User) joukossa.
Domain Selector ( MCS Domain Selector)
Tunniste, joka erottaa domainit toisistaan saman providerin sisällä. MCS luo paikallisia domaineja, joilla on paikallisesti tunnistettu domain selector. Käyttäjä voi viitata domainiin paikallisen domain selectorin kautta. Kaikkien paikallisten domain selectorien ei tarvitse olla tietyn domainin sisällä identtisiä. Domain selector on vain paikallinen viittaus.
Domain parametrit ( MCS Domain Parameters)
Määrittelevät seuraavat asiat domainista:
MCS-Yhteys ( MCS Connection)
Tietty joukko kahden providerin välillä olevia kuljetusyhteyksiä, joita hallitaan yhtenä yksikkönä. MCS-Yhteys on siis fyysinen yhteys kahden providerin välillä. MCS-Yhteydet ovat hierarkisesti suunnattuja, ja aina toinen pää on hierarkiassa toista ylempänä eli muodostavat puurakenteen.
MCS-Liityntä ( MCS Attachment)
MCS-Liityntä sitoo paikallisesti tunnistetun domain selectorin käyttäjään. Toisin sanoen käyttäjä voi liittyä eli muodostaa liitynnän domainiin, johon provider kuuluu.
Käyttäjä ( MCS User)
Sovellusentiteetti, joka käyttää MCS:n palveluja.
User ID ( MCS User ID)
Lyhyt tunniste, joka on uniikki domainin sisällä ja erottaa MCS-Liitynnät ( MCS Attachment). Käyttäjällä, jolla on useampia MCS-Liityntöjä samaan domainiin, saman tai eri MCSAPin kautta, on yhtä monta User Id:tä.
MCSAP ( MCS Service Access Point)
MCSAP:n kautta käyttäjä kutsuu MCS:n tarjoamia palveluja.
Control-SAP ( MCS Control-SAP)
Jokaista provideria kohti on vain yksi Control-SAP.
Control-SAPin kautta kutsutaan seuraavia primitiivejä:
User-SAP ( MCS User-SAP)
Jokaista provideria kohti voi olla useampi User-SAP.
User-SAPin kautta kutsutaan seuraavia primitiivejä:
Sovellus ( Application)
Sovellus on yleistermi, joka kuvaa MCS:n palveluja käyttävää oliota. Sovellus voi olla hallintasovellus, tavallinen sovellus tai toimia molempina. Sovellus voi esittää MCS:lle useampaa käyttäjää.
Hallintasovellus ( MCS Node Controller)
Sovellus, joka alustaa Control-SAPin. Hallintasovelluksen päärooli ja -vastuu on hallita yhteydenmuodostus- ja -purkupyyntöjä sekä luoda ja tuhota paikallisia domaineja. Hallintasovelluksen tulee olla olemassa, jotta kyseinen provider on käytettävissä.
Tavallinen sovellus ( User Application)
Sovellus, joka käyttää MCS:ää User-SAPin kautta.

Kanavat

Kanava ( MCS Channel)
Kanava on domainin laajuinen osoite. Kanaviin viitataan datan jakelulistoilla. Kaikki käyttäjät, jotka ovat saman kanavan jäseniä saavat siihen kanavaan lähetetyn datan.
Channel ID ( MCS Channel ID)
Kanavan tunniste, joka annetaan kanavalle, jos kanava on olemassa. Kanavan olemassaolo riippuu kanavan tyypistä.
User ID -kanava ( MCS Single-Member Channel)
Yhden käyttäjän kanava. Luodaan dynaamisesti.
Staattinen kanava ( MCS Static Channel)
Aina olemassa oleva kanava.
Osoitettu kanava ( MCS Assigned Channel)
Vapaa, dynaamisesti luotava kanava.
Yksityinen kanava ( MCS Private Channel)
Vaatii käyttäjältä valtuuden kanavan käyttöön. Luodaan dynaamisesti.
Yksityisen kanavan manageri ( MCS Private Channel Manager)
Käyttäjä, joka luo yksityisen kanavan ja säätelee muiden käyttäjien valtuuksia kanavalle. Jos manageri purkaa MCS-liitynnän ( MCS Connection), yksityinen kanava puretaan.

Tokenit

Token
MCS tarjoaa resurssien ja proseduurien hallintaa varten käsitteen token.
Token ei käytössä ( Token not in use)
Kaikki tokenit ovat aluksi tässä tilassa. Mikä tahansa MCS-Liityntä voi pyytää tokenia käyttöön, kun se on tässä tilassa.
Token pidettynä ( Token inhibited)
Kun token on tässä tilassa, sovellus omistaa tokenin ei-eksklusiivisesti.
Token siepattuna ( Token grabbed)
Kun token on tässä tilassa, sovellus omistaa tokenin eksklusiivisesti.

Primitiivit

Domain Management Primitiivit ( MCS Domain Management Primitives)
Domainin hallintaan liittyvät primitiivit.
Channel Management Primitiivit ( MCS Channel Management Primitives)
Kanavien ( MCS Channel) hallintaan liittyvät primitiivit.
Token Management Primitiivit ( MCS Token Management Primitives)
Tokenien hallintaan liittyvät primitiivit.
Data Transfer Primitiivit ( MCS Data Transfer Primitives)
Datansiirtoon liittyvät primitiivit.
Interface Management Primitiivit ( MCS Interface Management Primitives)
Interface managementiin liittyvät primitiivit.
Request
Pyyntö, jonka sovellus tekee MCS:lle.
Indication
Merkki sovellukselle MCS:ltä, että jotain on tapahtunut: joko toisen sovelluksen tai MCS:n toimesta.
Response
Sovelluksen vastine MCS:n antamaan merkkiin.
Confirm
MCS:n varmistus sovelluksen tekemään pyyntöön.

MCS-Protokolla

MCS-Protokolla ( MCS Protocol)
MCS-Protokollan määrittelee ITU-T.125.
MCSSDU ( MCS Service Data Unit)
Käyttäjän data, jonka identiteetti säilytetään tiedonsiirron aikana lähettäjältä vastaanottajalle.
MCSIDU ( MCS Interface Data Unit)
Käyttäjän ja providerin välillä MCSAP:in kautta siirretty informaatioyksikkö yksittäisen interaktion aikana. Jokainen MCSIDU sisältää interfacen kontrolli-informaatiota ja saattaa sisältää myös MCSSDU:n kokonaan tai osittain.
MCSPDU ( MCS Protocol Data Unit)
MCS-protokollan mukainen kommunikointi MCS:ien välillä tapahtuu siirtämällä MCSPDU:ita vertais- providerien välillä. MCSPDU sisältää kontrollitietoa, jota providerit siirtävät toisilleen koordinoidakseen yhteistä toimintaansa, ja mahdollista käyttäjän dataa, jota providerit siirtävät palvellakseen käyttäjiä.
Katso myös Data Units
Tiedonsiirtoprioriteetti ( MCS Data Transfer Priority)
Siirrettävällä datalla on jokin seuraavista prioriteeteista: TOP, HIGH, MEDIUM, LOW.
Providerin informaatiokanta ( MCS Provider Information Base)
Provider ylläpitää loogisesti erillisiä informaatiokantoja, yhden jokaista domainia kohden. Informaatiokannassa on kanavien ja tokenien tilat. User ID:t ovat Channel ID:eiden osajoukko.
Validi MCSPDU ( Valid MCSPDU)
MCSPDU, jonka rakenne ja koodaus vastaa prokollaspesifikaatiota (ITU-T.125).
Invalidi MCSPDU ( Invalid MCSPDU)
MCSPDU, joka ei ole validi MCSPDU.
Protokollavirhe ( Protocol error)
MCSPDU:ta käytetään tavalla, joka on epäkonsistentti protokollaspesifikaation proseduurin kanssa (ITU-T.125).
Connect MCSPDU ( Connect MCSPDU)
Jokin seuraavista: Connect-Initial, Connect-Response, Connect-Additional, Connect-Result.
Domain MCSPDU ( Domain MCSPDU)
MCSPDU, joka ei ole Connect MCSPDU.
Data MCSPDU ( Data MCSPDU)
Jokin seuraavista: SDrq, SDin, USrq, USin.
Control MCSPDU ( Control MCSPDU)
Domain MCSPDU, joka ei ole Data MCSPDU.
TC ( Transport Connection)
Tiedonsiirtoyhteys = kuljetusyhteys.
Initial TC ( Initial Transport Connection)
MCS-Yhteyden ( MCS Connection) ensimmäinen tiedonsiirtoyhteys, jota käytetään korkeimman tiedonsiirtoprioriteetin MCSPDU:eiden siirtämiseen. Kaikki Control MCSPDU:t siirretään tällä TC:llä.
Additional TC ( Additional Transport Connection)
MCS-Yhteyden ( MCS Connection) seuraavat tiedonsiirtoyhteydet, joita käytetään alempien tiedonsiirtoprioriteettien MCSPDU:eiden siirtämiseen.
Providerin alipuu ( Subtree of an MCS Provider)
Domainin kontekstissa tämä koostuu providerista itsestään ja sen MCS-Liitynnöistä ( MCS Attachment) plus kaikista puussa alempana olevista providereista ja niiden MCS-Liitynnöistä.
Providerin korkeus ( Height of an MCS Provider)
Domainin kontekstissa tämä on maksimi kaikkien puussa alempana olevien providerien korkeuksista plus yksi. Providerin, jolla ei ole alempia providereita (eli puun lehti), korkeus on yksi.
Tiedonsiirron vähimmäisläpäisy ( Enforced Throughput)
Vaikkakin globaali vuonohjaus rajoittaa tiedonsiirron nopeuden domainissa hitaimman vastaanottajan mukaan, vastaanottajien ei sallita toimia satunnaisen hitaasti. Muutoin yksi konferenssin jäsen saattaa turhauttaa kaikki muut. Siksi määritellään tiedonsiirron vähimmäisläpäisy, joka on minimi vastaanottonopeus jokaisessa MCS-Liitynnässä ja jokaisen alaspäin oleva MCS-Yhteyden yli. Häiriköiden MCS-Liityntä tai MCS-Yhteys puretaan.
Tiedonsiirron vähimmäisläpäisyn tarkkailu ( Throughput Enforcement)
Katso Tiedonsiirron vähimmäisläpäisy
Domain merge ( Domain merge)
Kun kahden domainin välille luodaan MCS-Yhteys, domainit yhdistyvät, jolloin tapahtuu Domain merge.
Domain merger ( Domain merger)
Proseduuri, joka suorittaa Domain mergen.
Hakemistoon

Yleisiä

Kuljetuspalveluprimitiivit (Transport service primitives)
Kuljetuspalvelun käyttäjän ( TS-user) ja kuljetusentiteetin ( Transport Entity) välinen vuoropuhelu samassa järjestelmässä käydään kuljetuspalveluprimitiivien välityksellä.
Kuljetusentiteetti ( Transport Entity)
Abstrakti esitysmuoto kuljetuspalvelun tarjoavasta oliosta kokonaisuutena.
TS-user (Transport Service user)
Abstrakti esitysmuoto kuljetuspalvelua käyttävistä entiteeteistä yhdessä yksittäisessä järjestelmässä.
TSAP (Trasport Service Access Point)
Katso alla oleva kuva.

Jokaisella verkon tietokoneella tulee olla uniikki verkko-osoite, jotta verkko pystyy toimittamaan datan oikealle koneelle. Jokaisella sovelluksella tietokoneessa tulee olla uniikki osoite ko. koneessa, jotta kuljetuskerros pystyy toimittamaan datan oikealle sovellukselle. Nämä jälkimmäiset osoitteet ovat TSAP:eja eli jokainen sovellus käyttää yksilönä kuljetuskerroksen palveluja.
Kuljetusentiteetti kommunikoi kuljetuspalvelun käyttäjän ( TS-user) kanssa yhden tai useamman TSAPin kautta kuljetuspalveluprimitiivien välityksellä. Palveluprimitiivit aiheuttavat TPDU:ien siirtämisen kuljetusyhteyden tarjoavien vertaisten kuljetusentiteettien välillä (peer transport entity) tai aiheutuvat niiden siirtämisestä. Nämä siirrot hoidetaan käyttäen verkkokerroksen palveluja yhden tai useamman NSAPin kautta.
NSAP (Network Service Access Point)
Katso TSAP.
NS-provider (Network Service provider)
Abstrakti kone, joka mallintaa verkkopalvelun tarjoavat entiteetit niin kuin kuljetusentiteetti palvelun näkee.
QOS (Quality of Service)
Kuljetusentiteetin täytyy sallia kuljetuspalvelun käyttäjän ( TS-user) määritellä käytettävän kuljetuspalvelun laatu. Kuljetusentiteetti yrittää optimoida alla olevan verkon käytön parhaan kykynsä mukaan tarjotakseen yhteisesti vaaditut palvelut.
DU:t ( Data Units)
Kerroksittaisissa protokollissa dataa ja kontrollitietoa siirretään kerrosten välillä tietynlaisina palasina. Näitä palasia kutsutaan yleisnimellä "protocol data unit". Katso alla oleva kuva.
TPDU (Transport Protocol Data Unit)
Kuljetuskerros käsittelee siirrettävää dataa TPDU:eina. TPDU saadaan pilkkomalla sovellusdata sopivan kokoisiksi paloiksi ja liiittämällä kunkin palan eteen kuljetuskerroksen kontrollitiedot.
TSDU (Transport Service Data Unit)
Kuljetuskerroksen tarjoama palvelu ottaa vastaan sovellusdataa tämän DU:n määrittelemissä mitoissa.
Kuljetuskerros voi tarvittaessa jakaa yhden TSDU:n useammaksi TPDU:ksi.